Home / Förbättra kommunikationen på nätet

 

Idag kan man inom sociala medier som Facebook snabbt översätta meddelanden skrivna på främmande språk till sitt eget, med bara en enkel knapptryckning. Med Google Translate kan man också översätta texter fram och tillbaka mellan många olika språk, något som fått många att kunna dra en lättnadssuck. Men resultatet då? Helt kart är att de översättningar man får på sin skärm ofta har sina brister. Ett språk innehåller nämligen en mängd olika nyanser, ordspråk och melodier som blir svåra att översätta ordagrant. Något som den flitiga användaren av dessa typer av tjänster med största sannolikhet också har fått erfara. Ännu är den moderna tekniken inte där, att den klarar sig utan den mänskliga faktorn.  Konsekvensen av den ännu bristande tekniken är att det bildas missförstånd och brister i kommunikationen. För företag, som i fler fall än privatpersoner, livnär sig på att kommunikationerna ska fungera, är det i mer allvarliga situationer därför inte lämpligt att förlita sig på de snabba genvägarna. Vill man få ett budskap översatt korrekt, behöver man anlita en byrå som kan det här med språk.  Situationer då man som företag kan behöva översättningar av sina budskap är bland annat:

  • Vid expansioner till marknader utanför den egna hemmamarknaden.
  • Vid förvärv av utländska företag.
  • Vid kundmöten och internationella konferenser.

Genom att trots allt använda sig av tekniken, men nu för att kunna söka fram bra byråer på Google, hittar man bland annat Avison Översättningsbyrå, där fackkunskapen är hög. Här använder man sig alltid av översättare som översätter från eller till sitt eget modersmål. En kunskap som moderna datorer ännu inte behärskar. Detta för att hitta en metod till att kunna minska effekterna av en kommunikation som inte fungerar som den ska.